Tourbillon Boutique
Legal terms TOURBILLON BOUTIQUE

Gebruiksvoorwaarden

 

1. Inleiding

 

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“de Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door voordat u deze website gebruikt (“de Website"). Als u de Website opent en gebruikt, geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om ze na leven. Als dat niet zo is, mag u de Website niet gebruiken.

 

De Website wordt geleid en de Gebruiksvoorwaarden werden uitgevaardigd door The Swatch Group Les Boutiques SA (Tourbillon), Route de l`Aéroport 25, 1216 Cointrin, Zwitserland ("Tourbillon", "we, "wij", "ons," "onze").

 

Tourbillon kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen. U bent gebonden aan dergelijke aanpassingen. Daarom moet u deze pagina regelmatig bekijken om de actuele voorwaarden te lezen waaraan u bent te gebonden.

 

2. Doel en inhoud van de website

 

Alle informatie en materialen op de Website worden alleen ter beschikking gesteld met als doel algemene informatie te geven over Tourbillon en om de producten en services van Tourbillon te promoten. Dergelijke informatie en materialen zijn geen aanbiedingen voor producten en/of services van Tourbillon of officiële kleinhandelaars of andere derde partijen, noch advies over of andere instructies voor het gebruik van producten en/of services van Tourbillon.

 

De Website kan informatie bevatten over de wereldwijde producten en services van Tourbillon, die niet allemaal overal beschikbaar zijn. Indien naar een Tourbillon-product of -service wordt verwezen, betekent dat niet dat het product of de service in kwestie in uw gebied beschikbaar is of wordt.

 

3. Gebruikersinhoud

 

Denk eraan dat alle informatie die u op de Website publiceert, toegankelijk kan zijn voor andere gebruikers. U moet dus zorgvuldig kiezen welke informatie u publiceert en aan andere gebruikers ter beschikking stelt.

 

Tourbillon maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op de tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video, geluiden, auteurswerken of andere materialen die u op de Website publiceert ("Gebruikersinhoud"). Nadat u uw Gebruikersinhoud hebt geplaatst, behoudt u alle eigendomsrechten op de inhoud en behoudt u het recht om het naar voorkeur te gebruiken. Als u Gebruikersinhoud op of via de Website publiceert, verleent u Tourbillon de niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, gratis en wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud op en via de Website of in het Tourbillon-gedeelte van een platform van derden (Facebook, Twitter enz.) te gebruiken, aan te passen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verdelen tot u uw Gebruikersinhoud van de Website verwijdert.

 

U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de Gebruikersinhoud die u op de Website plaatst of dat u om een andere reden het recht hebt om de hierboven beschreven licentie te verlenen en (ii) u met de publicatie van uw Gebruikersinhoud op de Website geen privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, contractrechten of andere rechten van personen of bedrijven schendt.

 

U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u op de Website publiceert. U mag geen Gebruikersinhoud die u niet zelf hebt gemaakt of waarvoor u geen toestemming heeft om te publiceren op de Website publiceren, verzenden of delen. Gebruikersinhoud wordt niet noodzakelijk door Tourbillon bekeken voordat ze wordt gepubliceerd en geeft niet noodzakelijk de mening of het beleid van Tourbillon weer. Tourbillon geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, over de Gebruikersinhoud of de juistheid of betrouwbaarheid ervan, of van enig ander materiaal of enige andere informatie die u aan andere gebruikers verzendt. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of materiaal dat gedrag zou inhouden of aanmoedigen dat als een misdrijf zou worden beschouwd, tot aansprakelijkheid zou leiden of anderszins in strijd zou zijn met enige wetgeving, te publiceren of te verzenden.

 

Tourbillon behoudt zich expliciet het recht voor om informatie of materialen te verwijderen die werden gepubliceerd of verzonden door personen die deze regels schenden, met inbegrip van aanbiedingen voor horloges. Tourbillon zal volledig samenwerken met alle overheden en gerechtelijke instanties die Tourbillon verzoeken of verplichten om de identiteit van personen die dergelijke materialen plaatsen, bekend te maken.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

 

De Website en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, audio- en videofragmenten, designs, illustraties, logo's, symbolen, namen, product- en bedrijfsaanduidingen, alsmede alle software op deze Website en alle andere bestanden en hun selectie en samenstelling (de “Inhoud van de Website") zijn wettelijk beschermd, waarbij alle rechten, in het bijzonder het auteursrecht, handelsmerkenrecht en ontwerpenrecht zijn voorbehouden aan Tourbillon, gelieerde bedrijven, zijn gebruikers of zijn licentiegevers. De Inhoud van de Website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, in een frame worden geplaatst, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke wijze dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder dat Tourbillon hier voorafgaand schriftelijke toestemming voor heeft verleend, tenzij het bij het voorgaande gaat om eigen Gebruikersinhoud die u legaal op de Website mag plaatsten Bovendien mag geen enkele digitale inhoud worden gekopieerd naar andere programma's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tourbillon.

 

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor gebruik van de Website, wordt er aan u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en om gebruik te maken van de Website en de Inhoud van de Website en om een willekeurig deel van de Inhoud van de Website, waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, te downloaden of er een kopie van af te drukken om dit uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, op voorwaarde dat u alle auteursrecht- of andere eigendomsrechtaanduidingen intact laat. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en omvat niet het gebruik van data mining, robots of andere manieren van gegevensverzameling of -extractie. Afgezien van uw eigen Gebruikersinhoud is het niet toegestaan Inhoud van de Website op andere internet-, intranet- of extranet-sites te uploaden of opnieuw te publiceren of de informatie te verwerken in een andere database of compilatie, en elk ander dergelijk gebruik van de Inhoud van de Website is strikt verboden. Elk gebruik van de Website of de Inhoud van de Website dat in dit document niet specifiek wordt toegestaan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tourbillon ten strengste verboden en zal leiden tot een beëindiging van de hier verleende licentie. Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook een inbreuk vormen op van toepassing zijde wetten, met inbegrip van, zonder beperking, auteursrechten en merkenrechten en van toepassing zijnde richtlijnen en statuten aangaande communicatie. Tenzij expliciet in dit document aangegeven, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden opgevat als het verstrekken van een licentie tot intellectuele eigendomsrechten.

 

“Tourbillon" en andere handelsmerken, logo's, tekens, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts, namen van diensten en andere merken (gezamenlijk “Handelsmerken”) die op deze Website worden weergegeven, zijn onderworpen aan de handelsmerkrechten en andere rechten van Tourbillon of gelieerde bedrijven. De Handelsmerken van Tourbillon mogen niet worden gebruikt, ook niet als deel van handelsmerken en/of als deel van domeinnamen, in verband met andere producten of diensten op een manier die tot verwarring kan leiden en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in hun geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tourbillon. Uw gebruik/misbruik van op deze Website weergeven Handelsmerken of van andere Inhoud van de Website, tenzij anders aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden, is strikt verboden.

 

5. Vrijwaringsclausule

 

Alhoewel Tourbillon probeert binnen de beperkingen van het redelijk haalbare nauwkeurige en actuele informatie op deze Website te vermelden, geeft het geen garanties of verklaringen aangaande de Inhoud van de Website, die wordt aangeboden 'in de feitelijke staat'. In het bijzonder garandeert of verklaart Tourbillon niet dat uw gebruik van de Inhoud van de Website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Tourbillon.

 

Tourbillon aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan, of het infecteren met virussen van uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, uw gebruik van of uw bezoek aan de Website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio vanaf deze Website.

 

Tourbillon behoudt zich het recht voor om sommige of alle functies van deze Website te onderbreken of stop te zetten. Tourbillon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of stopzetting van sommige of alle functies van deze Website, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalatigheden van Tourbillon of van enig ander gelieerd bedrijf, of van derden.

 

Het materiaal op deze Website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Tourbillon behoudt zich het recht voor om de Inhoud van de Website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren en/of verbeteren.

 

6. Links naar en van andere websites

 

Omdat Tourbillon geen controle heeft over de sites waarnaar deze Website verwijst en deze sites ook niet onderschrijft en omdat Tourbillon geen van deze of niet alle sites heeft gecontroleerd, erkent u dat Tourbillon niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina's die geen deel uitmaken van de Website of voor de inhoud op sites waarnaar op deze Website wordt verwezen. Voor de toegang tot pagina's die geen deel uitmaken van de Website en websites van derden waarnaar wordt verwezen ligt de verantwoordelijkheid geheel bij u.

 

Als u via links verwijst naar deze Website of naar pagina's die geen deel uitmaken van deze Website of naar andere sites, doet u dat op eigen risico. Door gebruik te maken van dergelijke links, begrijpt u dat de juridische verklaringen en het privacybeleid van elke site waarnaar via links wordt verwezen van toepassing is en dat deze verklaringen en dit privacybeleid kunnen afwijken van die resp. dat van Tourbillon. Als u via links naar deze Website wilt verwijzen, is dit alleen toegestaan als u verwijst naar de homepage zonder deze te kopiëren en als u daarbij de volgende voorwaarden naleeft.

 

Het in een frame opnemen van deze Website door sites of delen van sites van partijen die geen deel uitmaken van The Swatch Group Ltd. is niet toegestaan. Het 'inline' opnemen of op een andere manier verwerken van delen van deze Website in sites van partijen die geen deel uitmaken van The Swatch Group Ltd. is eveneens niet toegestaan.

 

7. Toegang tot de dienst

 

Alhoewel Tourbillon ernaar streeft deze Website normaal gesproken vierentwintig uur per dag bereikbaar te houden, is Tourbillon niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, deze Website op bepaalde momenten of gedurende bepaalde periodes onbeschikbaar is.

 

De toegang tot deze Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of redenen buiten de macht van Tourbillon om.

 

8. Aansprakelijkheidsbeperking

 

Voor zover toegestaan door de wet, en met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, sluiten Tourbillon en alle andere bedrijven die deel uitmaken van The Swatch Group Ltd., met inbegrip van de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of tussenpersonen van deze bedrijven, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor iedere omvang of soort van verlies of schade aan u of derden (inclusief, zonder beperking, alle directe of indirecte verliezen, gevolgschade of schade, of verlies van inkomsten, winst, goodwill, of gegevens) die op wat voor manier dan ook ontstaat in samenhang met deze Website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze Website, de websites waarnaar op deze Website wordt verwezen of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of het bezoeken van deze Website of het downloaden van materiaal van de Website of van de websites waarnaar op deze Website wordt verwezen.

 

9. Privacy

 

Wij vinden uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. "Lees ons privacybeleid".

 

10. Diversen

 

Het geen aanspraak maken op of het niet afdwingen van rechten of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door Tourbillon betekent niet dat er van dergelijke rechten of bepalingen wordt afgezien. De titels in deze Gebruiksvoorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en zijn van geen juridische of contractuele invloed.

 

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enkele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op en vormt geen aantasting van de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in dit document.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving, met uitzondering van eventuele collisieregels of het verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen. Voor zover toegestaan door de wet, zijn uitsluitend de bevoegde rechterlijke instanties op de plaats van vestiging van Tourbillon, momenteel Cointrin/Zwitserland, bevoegd inzake alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze Website, onder voorbehoud van het recht van Tourbillon om een gebruiker te vervolgen in zijn/haar woonplaats.

 

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via

 

The Swatch Group Les Boutiques SA (Tourbillon)

Route de l’Aéroport 25

1216 Cointrin

Zwitserland

of via Contact.Tourbillon@swatchgroup.com